Category: Cloud Computing

Cloud Storage

รู้จักกับ Cloud Storage

Cloud Storage เป็นการบันทึกข้อมูลแล้วเก็บไว้ภายในระบบ Cloud ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่รวมถึงฟังก์ชั่นที่เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล เช่น การจัดเก็บไฟล์ดิจิตอลมีเดีย, การให้บริการซิงโครไนซ์ของข้อมูล หรื...

การตั้งค่าให้ Guest สามารถติดตั้ง Guest ซ้อนได้อีกขั้น

How to : ตั้งค่า Guest ใน vSphere ให้สามารถติดตั้ง Guest ได้ภายใน

Virtualization นั้นถือเป็นเทคโนโลยีอีกตัวในโลกของไอที ที่ออกมาเปลี่ยนโลกเช่นกัน นับถอยหลังไปสักประมาณ 5-6 ปีนี้ เป็นที่กล่าวขานกันมากมาย ซึ่งเมื่อพูดถึง Virtualization ก็มักจะพ่วงไปถึง Cloud เช่นกัน ผ...

Cloud Computing

ความรู้เกี่ยวกับ Cloud Computing

โครงสร้างทางเทคโนโลยีของ Cloud Computing ที่เป็น “ระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ” เป็นวิธีการประมวลผลที่อิงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถระบุความต้องการไปยังซอฟต์แวร์ของระบบ Cloud Computing จากนั...