IT-Clever ใช้งานไอทีแบบฉลาด ๆ

ntbackup

How to : ขั้นตอนการ Backup System State

บน Windows นั้นยิ่งเป็นเครื่องที่ทำหน้าที่เป็น Domain Controller ด้วยแล้วเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่...

เปิด ADMT แล้วคลิกขวาเลือก Computer Migration

Lab : Migrate AD : Computer Migration (ตอนที่ 7/7)

การ Migrate Computer นั้นถ้าหากจำนวนเครื่องไม่เยอะก็ไม่จำเป็นต้องดำเนินการก็ได้ โดยอีกทางเลือกหนึ่งก...

เปิด ADMT แล้วเลือก Security Migration

Lab : Migrate AD : Security Migration (ตอนที่ 6/7)

ใกล้จะถึงตอนสุดท้ายของซีรี่ส์นี้กันแล้วนะครับ ขั้นตอนนี้เดินทางมาถึงตอนที่ 6 เป็นการ Migrate บรรดา S...

คลิกขวาเลือก User Migration Wizard

Lab : Migrate AD : User Migration (ตอนที่ 5/7)

เดินทางมาได้ถึงครึ่งทางแล้วสำหรับ Lab นี้ จากตอนอื่น ๆ ตั้งแต่ 1-4 นั้นจะเป็นการเตรียมการในการ Migra...

อนาคตเทรนด์การใช้งานคอมพิวเตอร์ของเราอาจจะเป็นแบบในรูปนี้ก็ได้นะครับ

Knowledge : Cloud Computing คืออะไร?

ความหมายของ Cloud Computing ช่วงปีสองปีให้หลังนี้ระบบ Cloud Computing มีการตื่นตัวและเจริญเติบโตกับแ...

Config Cisco Router to Authentication from Active Directory

How to : คอนฟิคเราเตอร์ Cisco ให้สามารถ Login ได้ด้วย AD — ตอนที่ 2/2 Cisco Router Config

ตอนจบของการ Config Cisco Router ให้สามารถ Authentication ผ่าน Active Directory ได้ ขั้นตอนนี้เป็นการ...

ไปที่ Group Policy Manager

Lab : Migrate AD : Group Policy (ตอนที่ 4/7)

ขั้นตอนที่ 4 ในการเตรียมตัว Migrate Active Directory นั้น จะเป็นการวุ่นวายกับ Group Policy ในการกำหน...

ติดตั้ง Filezilla ด้วย yum -y install filezilla

How to : การติดตั้ง Filezilla บน CentOS

การติดตั้ง Application บน Linux นั้นหากเป็นการติดตั้งโดยใช้ Package เช่น rpm ที่ถึงแม้จะง่ายแล้ว แต่...

large_jquery_logo

ทำขอบโค้งมนด้วย jQuery Corner plugin

เมื่อก่อนเวลาจะทำให้ Div เป็นขอบโค้งมน ก็จะต้องตัดรูป ด้านมุมต่างๆ ให้โค้งเว้าสวยงาม แต่ตอนนี้ เรามา...

การคอนฟิค Router + IAS

How to : คอนฟิคเราเตอร์ Cisco ให้สามารถ Login ได้ด้วย AD — ตอนที่ 1/2 Enable IAS

อุปกรณ์ของ Cisco นั้นสามารถดึง User จาก Active Directory บนวินโดส์มา Login ได้ั ซึ่งจะช่วยให้ Admin ...